Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Het naaicafé Kreatelier (“Naaicafé”), de website “www.kreatelier.be” (“Website”) en de via de Website uitgebate webshop “shop.kreatelier.be” (“Webshop) zijn eigendom van Lies Hoefkens (handel drijvend onder de handelsnaam Kreatelier en hierna: “Kreatelier”, “wij” of “ons”), met maatschappelijke zetel Frederik Peltzerstraat 30, 2500 Lier en met ondernemingsnummer 0537.722.270 zijn onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden, ons Privacybeleid en de eventuele bijzondere voorwaarden m.b.t. specifieke diensten, producten of aanbiedingen (“Bijzondere Voorwaarden”) (hierna gezamenlijk: de “Voorwaarden”).

1.2 In geval van tegenstrijdige bepalingen hebben Bijzondere Voorwaarden voorrang op deze Algemene Voorwaarden.

1.3 Door gebruik te maken van de diensten en/of producten van het Naaicafé, de Website te bezoeken of een bestelling te plaatsen via de Webshop verklaart u kennis te hebben genomen van de Voorwaarden en de toepasselijkheid ervan te aanvaarden.

1.4 De Voorwaarden kunnen ten allen tijde gewijzigd worden. De voorwaarden bestaande op het ogenblik van uw bestelling zijn toepasselijk.

1.5 Wij bieden een wisselend assortiment van producten en diensten aan. Zowel het aanbod als de vermelde prijzen kunnen op elk ogenblik wijzigen. Aanbiedingen en prijzen zijn inclusief BTW, worden steeds uitgedrukt in euro en zijn geldig onder voorbehoud van materiële fouten en vergissingen. Tenzij anders vermeld zijn verschillende aanbiedingen, promotionele acties en cadeaubons niet met elkaar cumuleerbaar.

1.5 Alle gebruikte afbeeldingen, foto’s, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. vermeld op de Website en op de Webshop gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Kleuren kunnen in bepaalde mate afwijken van de werkelijkheid.

1.6 Alle door Kreatelier opgestelde offertes zijn vrijblijvend. Een overeenkomst tussen Kreatelier en een klant komt tot stand nadat een bestelling door Kreatelier op haalbaarheid is beoordeeld en uitdrukkelijk werd aanvaard. Kreatelier behoudt zich het recht om zonder opgave van reden bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder bepaalde voorwaarden.

 

2. Bestelproces

2.1 Om geldig een bestelling te plaatsen via de Webshop dient u alle gevraagde gegevens mee te delen en de Voorwaarden te aanvaarden.

2.2 Uw aankoop via onze Webshop gebeurt tegen de prijs die op dat ogenblik meegedeeld wordt in onze Webshop, door in te gaan op een welbepaald verkoopaanbod, met name door te klikken op de bestelknop. U erkent dat u door op de bestelknop te klikken een betalingsverplichting aangaat.

2.3 Onmiddellijk na een geplaatste bestelling ontvangt u een e-mail waarin de aankoop bevestigd wordt en waarin een samenvatting van de voorwaarden van de aankoop wordt gegeven.

 

3. Betalingen

3.1 Aankopen via de Webshop kunnen betaald worden met volgende betaalmiddelen: Bancontact

3.2 De producten besteld via de Webshop dienen uiterlijk binnen de 5 werkdagen betaald te worden. De levering van de goederen vindt pas plaats na betaling van het verschuldigde bedrag aan Kreatelier. Wanneer de betaling van de goederen niet binnen de 5 werkdagen voltooid is, vervalt de bestelling.

3.3 De geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de prijs (inclusief alle bijkomende kosten) uitgevoerd is. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de koper.

 

4. Levering

4.1 Tenzij anders vermeld, zijn de leveringskosten niet inbegrepen in de vermelde prijs en wordt er enkel in België en Nederland geleverd. Gelieve voor mogelijke leveringen in het buitenland contact op te nemen via de hieronder vermelde contactgegevens.

4.2 We doen ons uiterste best om de producten die u aankoopt binnen de aangeduide levertermijn na uw bestelling te leveren op het adres dat u opgeeft bij uw aankoop.

4.3 De levering gebeurt in principe binnen de 30 dagen na ontvangst van de betaling, tenzij uitdrukkelijk een andere leveringstermijn wordt overeengekomen. Indien de bezorging een onvoorziene vertraging oploopt, ontvangt u hiervan binnen de 30 dagen na de bestelling bericht. U hebt dan de keuze tussen het bestelde op een later ogenblik te aanvaarden of de aankoop kosteloos te annuleren. In dat laatste geval betalen wij u binnen de 30 dagen terug.

4.4 Voor zover wettelijk toegestaan is de verzending van de goederen volledig op risico van de koper en is Kreatelier niet aansprakelijk voor eventuele beschadiging of verlies tijdens de verzending.

4.5 Kreatelier heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. Indien wij niet in staat zouden zijn de bestelde goederen geheel of gedeeltelijk te leveren worden reeds betaalde sommen m.b.t. de niet-leverbare goederen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

 

5. Herroepingsrecht

5.1 U hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen na (i) ontvangst van de bestelling of (ii) na het sluiten van een dienstenovereenkomst, zonder opgave van redenen en zonder betaling van een boete een via de Webshop gesloten overeenkomst te herroepen.

5.2 M.b.t. dienstenovereenkomsten erkent u uitdrukkelijk dat (i) wij de uitvoering van een dienstenovereenkomst mogen beginnen tijdens de herroepingstermijn, (ii) dat u uw herroepingsrecht verliest zodra de overeenkomst volledig uitgevoerd is en (iii) dat u, indien u uw herroepingsrecht uitoefent nadat de dienstenovereenomst reeds gedeeltelijk werd uitgevoerd, een bedrag dient te betalen dat evenredig is aan hetgeen reeds is geleverd op het moment dat u ons ervan in kennis heeft gesteld dat u uw herroepingsrecht uitoefent, vergeleken met de volledige uitoefening van de overeenkomst.

5.3 Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet u ons op ondubbelzinnige wijze per post of per e-mail meedelen dat u beslist om de overeenkomst te herroepen. U kan hiervoor het modelformulier gebruiken. modelformulier herroepingsrecht kreatelier.pdf

5.4 U dient het product onbeschadigd en binnen de 14 dagen na de dag waarop u ons meedeelde dat u de overeenkomst herroept terug te sturen (naar Lies Hoefkens, Kreatelier, Frederik Peltzerstraat 30, 2500 Lier of naar lies@kreatelier.be. U draagt zelf de kosten voor terugzending. Bij beschadiging of laattijdige of onvolledige terugzending behouden we ons het recht voor een schadevergoeding aan te rekenen. U bent aansprakelijk voor de waardevermindering die het gevolg is van het gebruik dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking ervan vast te stellen.

5.5 Wij betalen u binnen de 14 dagen nadat wij door u op de hoogte werden gebracht van de herroeping de ontvangen bedragen terug (met uitzondering van extra kosten indien u bij uw bestelling voor een andere leveringswijze dan de door ons voorgestelde goedkoopste standaardlevering heeft gekozen). Wij behouden ons het recht voor om, voor wat betreft verkoopovereenkomsten, te wachten met de terugbetaling totdat wij alle goederen hebben teruggekregen, of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. De terugbetaling gebeurt met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u uw aankoop betaalde, tenzij u uitdrukkelijk instemde met een andere betalingswijze.

5.6 Dit herroepingsrecht geldt niet voor (i) de levering van volgens uw specificaties vervaardigde goederen (bv. op maat geknipte stoffen of op maat gemaakte kleding) of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn, (ii) voor aankopen die niet door consumenten geplaatst werden en (iii) voor overeenkomsten die niet op afstand gesloten worden.

 

6. Garantie

6.1 Als consument beschikt u over een wettelijke garantie van 2 jaar na aankoop de producten.

6.2 U dient het product onmiddellijk na levering na te kijken om na te gaan of het beantwoordt aan de specificaties overeengekomen bij de bestelling. Eventuele gebreken dienen zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen de twee maanden na vaststelling ervan schriftelijk meegedeeld worden.

 

7. Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten de normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

 

8. Intellectuele eigendom

Tenzij anders vermeld zijn (i) alle ontwerpen en creaties in het Naaicafé, op de Website en in de Webshop en (ii) de handelsnaam en het merk “Kreatelier” eigendom van Kreatelier. Zij mogen enkel gekopieerd, verveelvoudigd of anderszins gebruikt worden mits uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van Kreatelier.

 

9. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

9.1 De Voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht.

9.2 M.b.t. aankopen via de Webshop kan u een klacht indienen bij het ODR-platform van de Europese Commissie (https://ec.europa.eu/odr/).

9.3 Partijen verbinden zich ertoe te proberen om eventuele geschillen minnelijk op te lossen. Indien dit niet zou lukken, zijn de rechtbanken van het arrondissement Anwerpen, afdeling Mechelen, gerechtelijk kanton Lier exclusief bevoegd.

 

10. Privacy

Wij verbinden ons ertoe steeds de geldende privacywetgeving na te leven. Meer informatie over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, kan u terugvinden in ons Privacybeleid.

 

11. Contact

Voor bijkomende vragen, opmerkingen of klachten kan u ons contacteren via volgende kanalen:

Telefonisch op volgend nummer 03/480.08.47
Per e-mail op volgend e-mailadres lies@kreatelier.be
Per post op volgend adres: Lies Hoefkens, Kreatelier, Frederik Peltzerstraat 30, 2500 Lier, België.

Laatste update: 31 maart 2019